• Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego). 
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie w momencie odbioru przesyłki zgodności dostawy z dołączonym do przesyłki dokumentem zawierającym listę i ilości towarów w przesyłce, za sprawdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem oraz za sprawdzenie stanu przesyłki.
 3. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki czy też niezgodności towaru z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy spedycyjnej lub odmowa przyjęcia dostawy.
 4. Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie zgłoszonych po odbiorze Produktów przez klienta od firmy kurierskiej.
 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wymieni wadliwy towar zakupiony w jego sklepie na wolny od wad. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony przez Sprzedawcę. W tym przypadku klient odsyła towar do Sprzedawcy a sprzedawca zwraca koszty zakupu towaru Klientowi na wskazany przez Klienta numer rachunku.
  2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo doprowadzenie do zgodności z umową wymagałoby kosztów nieadekwatnych do kosztów zakupu towaru.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Visen, ulica Rymera 26, 61-407 Poznań lub w formie elektronicznej na adres: biuro@visen.pl
 8. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać informacje o stanie towaru na podstawie dokumentu sporządzonego w momencie odbioru towaru od firmy spedycyjnej, dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze).
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).